គំនិតរបស់យើង

number-3

ទ្រឹស្តីសហគ្រាស

ត្រូវមានភាពជឿជាក់សម្រេចបាននូវជ័យជំនះ

number-1

ទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្ម

ចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវបង្កើតការងារដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នាចែករំលែកការប្រមូលផល

number-2

ទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រង

រហ័ស, យកចិត្តទុកដាក់, ទទួលខុសត្រូវ

number-4

វប្បធម៌សន្តិសុខ

សន្តិភាពគឺស្ថិតនៅក្នុងពាក្យនិងទង្វើ

shuzi

វប្បធម៌គុណភាព

ការកែលម្អគឺគ្មានទីបញ្ចប់